Terms of use

Aansprakelijkheid

Green Care streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Green Care geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde of door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze website. Green Care is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk oponthoud of onbeschikbaarheid kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

Links naar andere website

Onze website bevat meerdere links naar de website van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Green Care deze websites aanbeveelt, ermee samenwerkt of akkoord gaat met de inhoud ervan. Evenmin geeft Green Care enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Green Care kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze website verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Green Care. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Green Care. Het opslaan van informatie van onze website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Indien Green Care hierop een inbreuk ondervindt, op enig welke wijze, verleent zij zichzelf het recht een financiële schadevergoeding te claimen en de gekopieerde gegevens te laten verwijderen en vernietigen.