Privacy Policy

Hoe zit het met mijn privacy?

Wanneer uw gegevens aan ons ter beschikking worden gesteld, ditzijnde uw contactgegevens en/of inhoud van de door u aangevraagde offerte, blijven deze binnen de onderneming.
Ter uwer privacy worden ze nimmer doorgegeven aan derden, noch ter commercialisering, noch tegen betaling.

Informatie

U heeft steeds het recht uw geregistreerde gegevens bij ons op te vragen, dit mits schriftelijk verzoek met ingesloten kopie van een geldig legitimatiebewijs.Green Care zal u daaropvolgend een overzicht bezorgen met de door ons geregistreerde informatie, de door u gestuurde kopie van uw legitimatiebewijs wordt tevens in retour gezonden.

Wijzigen gegevens

U kan ten allen tijde de door u verstrekte persoonlijke gegevens wijzigen op de Green Care website.

Uw registratie

Voor bepaalde diensten aangeboden op de website van Green Care wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd zijn persoonlijke gegevens mede te delen. Bij het ingeven van deze gegevens gaat de bezoeker er uitdrukkelijk mee akkoord om:

A- correcte, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier.

B- deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Green Care behoudt zich het recht voor wanneer zij gegronde vermoedens heeft dat de verstrekte informatie door de bezoeker onjuist, onvolledig of non- actueel is doorgegeven, de registratie en/of de gevraagde diensten te schorsen of te weigeren.